Napíšte nám

Všeobecné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na denných detských táboroch organizovaných Občianskym združením CITY CAMP (ďalej len „VZP“)

Preambula

 1. Občianske združenie CITY CAMP, so sídlom Lužná 3737/10, 851 04 Bratislava, IČO 45 773 955, registrované na MV SR pod číslom VVS/1-900/90-35548 je občianskym združením (ďalej len "OZ") zaoberajúcim sa najmä organizovaním detských a iných telovýchovných aktivít, mimoškolských vzdelávacích a športových aktivít, organizovaním kultúrnych a iných spoločenských podujatí, ako aj poskytovaním služieb pre rodinu a domácnosť.
 2. OZ v súlade so svojou činnosťou organizuje denné detské tábory, a to v týždňových turnusoch alebo po dohode vo vybraných dňoch.
 3. Za Dieťa sa na účely tejto Zmluvy považuje osoba, ktorá je uvedená ako dieťa v Prihláške.
 4. Za Klienta sa na účely tejto Zmluvy považuje osoba, ktorá je uvedená ako rodič/zákonný zástupca Dieťaťa v Prihláške, prostredníctvom ktorej bolo Dieťa prihlásené na denný detský tábor.
 5. Za Turnus sa na účely tejto Zmluvy považuje časový úsek uvedený v Prihláške, pričom služby sa v jednotlivé dni ponúkajú od 8:00 do 16:00 hod, ak nie je v Prihláške uvedené inak (zväčša pridávame 30 minút na príchod a odchod).
 6. Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z účasti Dieťaťa na dennom detskom tábore.

Čl. I. – Výber detského denného tábora a jeho rezervácia

 1. Klient si rezervoval z ponúkaných táborových typov a im zodpovedajúcim Turnusom zverejnených na internetovej stránke OZ alebo z ponuky poskytnutej priamo OZ denný detský tábor prostredníctvom vyplnenia Prihlášky a jej zaslaním na adresu uvedenú na internetovej stránke OZ alebo v ponuke; zaslanie riadne vyplnenej Prihlášky OZ sa považuje za návrh Klienta na uzavretie Zmluvy.
 2. Zmluva medzi OZ a Klientom vzniká neskoršou z nasledujúcich udalostí:

   a) potvrdením Prihlášky zo strany OZ,

   b) zaplatením Príspevku na denný detský tábor zo strany Klienta v plnej výške.

Čl. II. – Platobné podmienky

 1. Príspevok za denný detský tábor (ďalej len „Príspevok“) je stanovený v Prihláške.
 2. V Príspevku sú zahrnuté nasledovné položky:

   a) denná starostlivosť o Dieťa pod vedením zaškolených inštruktorov,

   b) strava v rozsahu desiata, obed, olovrant,

   c) pitný režim.

 3. Príspevok je potrebné uhradiť najneskôr do 10 dní od potvrdenia Prihlášky zo strany OZ. V prípade, že medzi potvrdením Prihlášky a nástupom Dieťaťa do denného detského tábora uplynie kratší časový úsek než 10 dní, Príspevok musí byť uhradený najneskôr v deň nástupu Dieťaťa do denného detského tábora.
 4. Príspevok je možné uhradiť jedným z nasledovných spôsobov:

   a) bankovým prevodom na účet vedený v Tatra banke, a.s. číslo účtu SK27 1100 0000 0029 4207 3456,

   b) poštovou poukážkou na účet vedený v Tatra banke, a.s., kód banky 1100 číslo účtu 29 4207 3456,

   c) v hotovosti, do pokladne OZ.

 5. Za uhradenie Príspevku podľa ods. 4 písm. a) a b) sa považuje jeho pripísanie na účet OZ.
 6. OZ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy za predpokladu, že sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

   a) Klient uhradil v lehote Príspevok za príslušný Turnus,

   b) pred uhradením Príspevku Klientom už boli uhradené Príspevky za príslušný Turnus ďalšími Klientmi,

   c) počet detí, za ktoré boli uhradené Príspevky za príslušný Turnus pred úhradou Príspevku Klientom, prekročil povolený počet Detí na Turnus.

 7. V prípade, ak OZ využije svoje právo podľa ods. 6 tohto článku, OZ je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť predmetnú skutočnosť Klientovi a ponúknuť Klientovi najbližší možný voľný Turnus zodpovedajúceho denného detského tábora; Klient je v tomto prípade povinný uhradiť rozdiel v Príspevku, ak je Príspevok za náhradný Turnus vyšší ako Príspevok za pôvodne vybraný Turnus. V prípade, ak Klient nebude mať záujem o ponúknutý Turnus, je OZ povinné vrátiť Klientovi Príspevok v plnej výške, a to do 30 dní odo dňa odmietnutia ponúknutého Turnusu.
 8. V prípade, že bude Príspevok uhradený oneskorene, OZ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy, ak je vybraný Turnus zodpovedajúceho denného detského tábora obsadený.
 9. V prípade, ak OZ využije svoje právo podľa ods. 8 tohto článku a odstúpi od Zmluvy, OZ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu kontaktovať Klienta a ponúknuť mu najbližší možný voľný turnus zodpovedajúceho denného detského tábora; Klient je v tomto prípade povinný uhradiť rozdiel v Príspevku, ak je Príspevok za náhradný Turnus vyšší ako Príspevok za pôvodne vybraný Turnus. V prípade, ak Klient nebude mať záujem o ponúknutý Turnus, je OZ povinné vrátiť Klientovi Príspevok v plnej výške, a to do 30 dní odo dňa odmietnutia ponúknutého Turnusu.

Čl. III. – Práva a povinnosti OZ

 1. OZ si vyhradzuje právo zmeniť program denného detského tábora, ako aj miesto konania denného detského tábora, a to z nasledovných dôvodov:

   a) nevhodné počasie,

   b) prekážky na strane dodávateľa alebo zmluvného partnera OZ.

 2. V prípade, že nastane situácia predpokladaná v ods. 1 tohto článku, OZ vykoná zmenu programu a/alebo miesta konania denného detského tábora tak, aby čo najviac zodpovedala programu a miestu, ktorý si Klient vybral. Zmenu programu a/alebo miesta konania detského denného tábora OZ Klientovi vhodným spôsobom a v primeranej lehote oznámi. Zmluvné strany sa pre odstránenie pochybností dohodli, že zmena programu a/alebo miesta konania denného detského tábora nie je dôvodom na odstúpenie od Zmluvy ani na zmenu Príspevku.
 3. OZ má právo zrušiť Turnus denného detského tábora v nasledovných prípadoch:

   a) nedostatočná obsadenosť turnusu denného detského tábora,

   b) bezprostredná hrozba živelných pohrôm (napr. požiar, povodeň a pod.),

   c) výskyt nebezpečných nákaz.

 4. V prípade zrušenia Turnusu denného detského tábora je OZ povinné vrátiť Príspevok v plnej výške, a to do 30 dní odo dňa oznámenia o zrušení Turnusu denného detského tábora.
 5. V prípade, že Dieťa nastúpilo na príslušný Turnus a jeho účasť sa z akýchkoľvek dôvodov preruší, OZ môže ponúknuť prenesenie nevyčerpaných dní do ďalšieho voľného Turnusu, alebo vyplatiť Klientovi 4% z Príspevku za každý nevyčerpaný deň príslušného Turnusu na základe písomnej žiadosti Klienta doručenej OZ najneskôr do 10 dní od ukončenia príslušného Turnusu.

Čl. IV. – Práva a povinnosti Klienta

 1. Klient je povinný najneskôr v deň nástupu Dieťaťa do denného detského tábora doručiť OZ:

   a) kópiu preukazu poistenca Dieťaťa,

   b) vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave Dieťaťa nie staršie ako jeden deň pred nástupom Dieťaťa do denného detského tábora; predmetné vyhlásenie je možné vypísať aj v deň nástupu Dieťaťa do denného detského tábora,

   c) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti Dieťaťa od lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, nie staršie ako jeden mesiac pred nástupom Dieťaťa do denného detského tábora (a to len v prípade, že tábor trvá viac ako 4 dni).

 2. V prípade, že Klient alebo osoba ním splnomocnená nedoručí ktorýkoľvek z dokumentov podľa ods. 1 tohto článku najneskôr v deň nástupu Dieťaťa do denného detského tábora, je OZ oprávnené odstúpiť od Zmluvy a Klient nemá nárok na vrátenie Príspevku.
 3. Klient alebo osoba ním splnomocnená, je povinný priviesť Dieťa na programom stanovené miesto a v určenom čase a písomne potvrdiť príchod Dieťaťa v dochádzkovej knihe.
 4. Klient alebo osoba ním splnomocnená, je povinný Dieťa vyzdvihnúť, a to v čase a na mieste určenom programom. Klient je povinný v dochádzkovej knihe potvrdiť vyzdvihnutie Dieťaťa, ako aj čas jeho vyzdvihnutia. V prípade oneskoreného vyzdvihnutia Dieťaťa má OZ právo za každú začatú hodinu omeškania s vyzdvihnutím vybrať od Klienta poplatok z omeškania vo výške €10.
 5. Klient alebo osoba ním splnomocnená, je osobitne povinný písomne informovať OZ o:

   a) alergiách, ktorými Dieťa trpí,

   b) ochoreniach, ktorými Dieťa trpí,

   c) iných zdravotných resp. sociálnych ťažkostiach, ktoré by mohli počas denného detského tábora u Dieťaťa nastať alebo ktoré by mohli účasť Dieťaťa na dennom detskom tábore obmedziť.

 6. V prípade, že Klient písomne informuje OZ podľa ods. 5, je zároveň povinný poskytnúť/odovzdať lieky OZ vzťahujúce sa k oznámenej alergii alebo ochoreniu, ak Dieťa také lieky užíva a poučiť OZ o dávkovaní liekov.

Čl. V. – Odstúpenie od Zmluvy

 1. Klient môže písomne odstúpiť od Zmluvy, a to bez udania dôvodu. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia odstúpenia OZ.
 2. V prípade odstúpenia je Klient povinný uhradiť príspevok, a to vo výške, ktorý sa vypočíta nasledovným spôsobom:

   a) v prípade odstúpenia do 2 pracovných dní pred nástupom do denného detského tábora (do 24:00) - 0 % (OZ klientovi vráti 100% úhrady),

   b) v prípade odstúpenia 1 a menej pracovných dní pred nástupom do denného detského tábora - 20 % (OZ klientovi vráti  80 % z úhrady).

   c) v prípade vyhlásenia karantény 0 % (OZ klientovi vráti 100 % úhrady)

 3. OZ môže Klientovi, ktorý odstúpil od Zmluvy, v prípade, že má voľnú kapacitu, ponúknuť možnosť účasti Dieťaťa na dennom detskom tábore v náhradnom termíne. V tomto prípade sa zmluvná pokuta neuhrádza, Klient je však povinný uhradiť rozdiel v Príspevku, ak je Príspevok za náhradný Turnus vyššií ako Príspevok za pôvodne vybraný Turnus. V prípade náhradného termínu neplatí 2 a) Čl V.
 4. OZ má právo odstúpiť od Zmluvy, a to v prípade, ak Dieťa závažným spôsobom porušuje Táborový poriadok, a to aj napriek upozorneniu Klienta OZ. V takom prípade Klient nemá nárok na vrátenie Príspevku, ani jeho pomernej časti.

Čl. VI. – Vyhlásenia zmluvných strán

 1. Klient vyhlasuje, že Dieťa, ktoré do denného detského tábora prihlásil:

   a) má základné sociálne návyky,

   b) je schopné zaradiť sa do kolektívu a nevyžaduje poobedný spánok,

   c) je schopné prijať autoritu a rešpektovať pokyny inštruktorov,

   d) je schopné stráviť deň bez prítomnosti svojho rodiča

   e) je zdravé a nepotrebuje služby špeciálneho pedagóga.

 2. Klient vyhlasuje, že nebude svojou prítomnosťou, návštevou alebo opakovaným telefonickým kontaktom bezdôvodne narúšať priebeh denného detského tábora.
 3. Klient vyhlasuje, že oboznámi Dieťa, ktoré prihlásil do denného detského tábora, s Táborovým poriadkom pred nástupom Dieťaťa na denný detský tábor. Táborový poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
 4. OZ vyhlasuje, že vynaloží maximálne úsilie k dodržaniu programu a miesta konania denného detského tábora; ustanovenia čl. III ods. 1, 2, 3, 4 týmto nie sú dotknuté.

Čl. VII. – Ochrana osobných údajov

 1. Klient podpisom týchto VZP výslovne súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov ako aj osobných údajov Dieťaťa, a to v rozsahu predpokladanom Prihláškou. Klient berie na vedomie, že účelom spracovania osobných údajov Klienta, ako aj jeho Dieťaťa, je zabezpečenie riadneho výkonu činností súvisiacich so Zmluvou.
 2. Klient výslovne súhlasí s fotografovaním Dieťaťa pri táborových aktivitách a následným využitím fotografií na propagáciu denných detských táborov organizovaných OZ, rovnako tak súhlasí so zverejnením fotografií na internetovej stránke www.citycamp.sk.
 3. Klient súhlasí, aby OZ aj po ukončení Zmluvy ďalej viedla vo svojom informačnom systéme osobné údaje Klienta, ako aj Dieťaťa, a to pre prípad ďalšieho uzavretia Zmluvy, aby mohol byť Klient OZ identifikovaný ako stály zákazník a aby OZ, v prípade, že bude ponúkať zvýhodnené podmienky na denné detské tábory, mohla tieto Klientovi ponúknuť.
 4. Klient dáva podľa Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov poskytnutých na účely prihlásenia svojho potomka do denných detských táborov City Camp.

Čl. VIII. – Záverečné ustanovenie

 1. Tieto VZP tvoria prílohu a neoddeliteľnú obsahovú súčasť Zmluvy.
 2. Všetky ďalšie zmeny a dodatky Zmluvy a týchto VZP musia byť urobené písomne, a sú záväzné po ich odsúhlasení a podpise obomi zmluvnými stranami.
 3. Právne vzťahy Zmluvou a VZP neupravené sa spravujú ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 4. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy a týchto VZP sú im jasné, určité a zrozumiteľné a zaväzujú sa ich plniť.
 5. Tieto VZP nadobúdajú účinnosť 14.04.2010.


Táborový poriadok

Radi by sme deťom v dennom detskom tábore City Camp zabezpečili neopakovateľné zážitky. Na to je však potrebná aj súčinnosť rodiča a dieťaťa, oboznámte prosím Vaše dieťa s Táborovým poriadkom.

 

Dieťa ako účastník denného detského tábora má nasledovné povinnosti:

1.         Dodržiavať pokyny inštruktorov, správať sa disciplinovane

2.         Neohrozovať svoje zdravie ani zdravie iných

3.         Nepoškodzovať zariadenie priestorov

4.         Neodčleňovať sa od skupiny, svojvoľne ju neopúšťať a informovať inštruktora o svojom pohybe, žiadať od neho súhlas na odchod (napr. na WC, do lesa, bufetu, na preliezačky a pod.)

5.         Informovať inštruktora o úraze, nevoľnosti a akýchkoľvek zdravotných problémoch (bolesť brucha, hlavy a pod.)

6.         Počúvať iných účastníkov a rešpektovať ich názory

7.         Udržiavať čistotu, poriadok a osobnú hygienu, odpadky hádzať len do smetných košov

8.         Dávať si pozor na svoje veci, ak sa niečo stratí, včas to hlásiť inštruktorovi

9.         Nebrať si so sebou do denného tábora drahé predmety