Napíšte nám

Táborový poriadok

Radi by sme deťom v dennom detskom tábore City Camp zabezpečili neopakovateľné zážitky. Na to je však potrebná aj súčinnosť rodiča a dieťaťa, oboznámte prosím Vaše dieťa s Táborovým poriadkom.

Dieťa ako účastník denného detského tábora má nasledovné povinnosti:

  1. Dodržiavať pokyny inštruktorov, správať sa disciplinovane.
  2. Neohrozovať svoje zdravie ani zdravie iných.
  3. Nepoškodzovať zariadenie priestorov.
  4. Neodčleňovať sa od skupiny, svojvoľne ju neopúšťať a informovať inštruktora o svojom pohybe, žiadať od neho súhlas na odchod (napr. na WC, do lesa, bufetu, na preliezačky a pod.).
  5. Informovať inštruktora o úraze, nevoľnosti a akýchkoľvek zdravotných problémoch (bolesť brucha, hlavy a pod.).
  6. Počúvať iných účastníkov a rešpektovať ich názory.
  7. Udržiavať čistotu, poriadok a osobnú hygienu, odpadky hádzať len do smetných košov.
  8. Dávať si pozor na svoje veci, ak sa niečo stratí, včas to hlásiť inštruktorovi.
  9. Nebrať si so sebou do denného tábora drahé predmety.